Matthew (6/28)  

1. "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích.
2. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.
3. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice.
4. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
5. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.
6. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
7. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.
9. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno!
10. Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.
11. Dej nám i dnes náš denní chléb
12. a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
13. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
14. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
15. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.
16. A když se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří hyzdí své tváře, aby ukázali lidem, že se postí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.
17. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář,
18. aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění."
19. "Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou.
20. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou.
21. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.
22. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.
23. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!
24. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu."
25. "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?
26. Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
27. Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?
28. A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou,
29. ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.
30. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
31. Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?'
32. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.
33. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
34. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení."

  Matthew (6/28)