Matthew (5/28)  

1. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci,
2. začal je učit:
3. "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.
4. Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.
5. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.
6. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
7. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.
8. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.
9. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.
10. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
11. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.
12. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
13. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou.
14. Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.
15. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě.
16. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."
17. "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
18. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.
19. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.
20. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.
21. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu.
22. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!' bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!' bude vydán pekelnému ohni.
23. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24. nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar.
25. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení.
26. Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.
27. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.'
28. Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
29. Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
30. Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
31. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí jí dát rozlukový list.'
32. Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží.
33. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.'
34. Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn,
35. ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále.
36. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým.
37. Ať je tedy vaše slovo ‚Ano' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého.
38. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.'
39. Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou.
40. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť.
41. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě.
42. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej.
43. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.'
44. Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
45. Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
46. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní?
47. A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané?
48. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."

  Matthew (5/28)