Matthew (28/28)    

1. Když skončila sobota a svítalo na první den týdne, přišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob.
2. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil Hospodinův anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.
3. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.
4. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.
5. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.
6. Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.
7. Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci."
8. S rozechvěním a s nesmírnou radostí tedy pospíchaly od hrobu a běžely to oznámit jeho učedníkům.
9. Cestou se s nimi náhle setkal Ježíš. "Buďte zdrávy," řekl. Padly před ním na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu.
10. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, ať jdou do Galileje. Tam mě spatří."
11. Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a oznámili vrchním kněžím všechno, co se stalo.
12. Ti se shromáždili a po poradě se staršími dali vojákům spoustu peněz
13. se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.'
14. Kdyby se o tom doslechl prokurátor, my ho uklidníme a postaráme se, abyste neměli potíže."
15. Strážní vzali peníze a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno až dodnes.
16. Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil.
17. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali.
18. Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého
20. a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa."

  Matthew (28/28)