Matthew (27/28)  

1. Ráno se všichni vrchní kněží a starší lidu usnesli, že Ježíš musí zemřít.
2. Spoutali ho, odvedli a vydali ho římskému prokurátoru Pilátovi.
3. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším.
4. "Zhřešil jsem!" zvolal. "Zradil jsem nevinnou krev!" "Co je nám do toho?" odpověděli. "To je tvoje věc!"
5. On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit.
6. Vrchní kněží mince posbírali, ale potom si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze."
7. Dohodli se tedy, že za ně koupí Hrnčířské pole, aby sloužilo k pohřbívání cizinců.
8. Proto se mu až dodnes říká Krvavé pole.
9. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše: "Vzali třicet stříbrných, cenu za Převzácného, na kterou ho ocenili synové Izraele,
10. a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin."
11. Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš.
12. Na žaloby vrchních kněží a starších pak ale vůbec neodpovídal.
13. "Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?" zeptal se ho Pilát.
14. Ježíš ale k prokurátorovu velikému překvapení vůbec na nic neodpovídal.
15. Prokurátor měl ve zvyku propouštět o svátcích na přání lidu jednoho vězně.
16. Tehdy tam měli významného vězně jménem Barabáš.
17. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?"
18. (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti.)
19. Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny."
20. Vrchní kněží a starší ale navedli dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít.
21. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch dvou vám mám propustit?" "Barabáše!" zvolali.
22. "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni.
23. "Co udělal zlého?" ptal se dál. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!"
24. Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže," řekl. "Je to vaše věc!"
25. A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!"
26. Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.
27. Prokurátorovi vojáci vzali Ježíše do paláce, kde se k němu sešla celá posádka.
28. Svlékli ho a přehodili mu rudý plášť.
29. Upletli trnovou korunu, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu: "Ať žije židovský král!"
30. Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy.
31. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.
32. Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž.
33. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka),
34. dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít.
35. Když ho ukřižovali, losovali o jeho šaty.
36. Pak tam seděli a hlídali ho.
37. Nad hlavu mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL.
38. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.
39. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami
40. a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!"
41. Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma a staršími:
42. "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sleze z kříže, a uvěříme v něj!
43. Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!"
44. A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním.
45. V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin.
46. Okolo třetí pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"
47. Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!"
48. Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít.
49. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!"
50. Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši.
51. V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora až dolů, země se třásla, skály pukaly,
52. hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala.
53. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem.
54. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se vyděsili a říkali: "Opravdu to byl Boží Syn!"
55. Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu.
56. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka Zebedeových synů.
57. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal Ježíšovým učedníkem.
58. Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat.
59. Josef tělo vzal, zavinul do čistého plátna
60. a pochoval do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Dveře hrobu zavalil velkým kamenem a odešel.
61. Naproti hrobu seděla Marie Magdaléna a ta druhá Marie.
62. Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta.
63. "Pane," řekli mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.'
64. Nařiď tedy, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých!' To by byl ještě horší blud, než ten první!"
65. "Máte stráž," odpověděl jim Pilát. "Jděte a hlídejte, jak umíte."
66. A tak šli, zapečetili kámen a obsadili hrob strážnými.

  Matthew (27/28)