Matthew (25/28)  

1. "Tehdy bude nebeské království podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.
2. Pět z nich bylo rozumných a pět bláhových.
3. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej.
4. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem.
5. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6. O půlnoci se strhl křik: ‚Ženich je tu! Jděte mu naproti!'
7. Všechny družičky vstaly a připravily si lampy.
8. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.'
9. Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho dost pro nás všechny. Jděte si raději nakoupit k prodavačům.'
10. Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely.
11. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!'
12. odpověděl jim: ‚Amen, říkám vám, že vás neznám.'
13. Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu."
14. "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek.
15. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu.
16. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět.
17. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě.
18. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal ji v zemi, a tak ukryl peníze svého pána.
19. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a účtoval s nimi.
20. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl dalších pět hřiven a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem pět dalších.'
21. Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.'
22. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej, získal jsem další dvě.'
23. Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.'
24. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
25. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří.'
26. Jeho pán mu odpověděl: ‚Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal?
27. Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem!
28. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset.
29. Každému, kdo má, totiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.
30. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'"
31. "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy.
32. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.
34. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otce, přijměte za dědictví Království, které je pro vás připraveno od stvoření světa.
35. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě,
36. byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.'
37. Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst anebo žíznivého a dali ti napít?
38. Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě anebo nahého a oblékli tě?
39. Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?'
40. Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.'
41. Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly!
42. Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít.
43. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'
44. Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?'
45. Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.'
46. Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

  Matthew (25/28)