Matthew (24/28)  

1. Tehdy Ježíš odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby.
2. On jim ale řekl: "Vidíte to všechno? Amen, říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."
3. Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. "Řekni nám, kdy to bude?" ptali se. "Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
4. Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
5. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
6. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec.
7. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení.
8. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.
9. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy.
10. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět
11. a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
12. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne.
13. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
14. Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec."
15. "Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),
16. tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.
17. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal,
18. a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť.
19. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím.
20. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní den.
21. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
22. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
23. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte.
24. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
25. Hle, řekl jsem vám to předem.
26. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte.
27. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu až na západ.
28. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.'"
29. "Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.'
30. Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí.
31. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.
32. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto.
33. Stejně tak, až uvidíte toto vše, vězte, že se už blíží, že už je ve dveřích!
34. Amen, říkám vám, že to pokolení nepomine, než se to všechno stane.
35. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
36. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani nebeští andělé, ani Syn - jedině sám můj Otec.
37. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka.
38. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy,
39. a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.
40. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.
41. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána.
42. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
43. Uvažte - kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu.
44. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.
45. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas?
46. Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná.
47. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem.
48. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,'
49. a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci.
50. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná,
51. odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů."

  Matthew (24/28)