Matthew (23/28)  

1. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům.
2. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové.
3. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají.
4. Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem.
5. Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech.
6. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních,
7. zdravení na tržištích, a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!'
8. Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři.
9. A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem', protože máte jediného Otce, který je v nebi.
10. Také si nenechte říkat ‚vůdcové', protože máte jediného Vůdce, Mesiáše.
11. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem.
12. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen."
13. [14] "Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!
14. - - -
15. Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!
16. Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.'
17. Blázni! Slepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
18. Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.'
19. Slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje?
20. Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží.
21. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí.
22. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm sedí!
23. Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat.
24. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte!
25. Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti.
26. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!
27. Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny.
28. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!
29. Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých
30. a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.'
31. Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky.
32. Dovršte tedy dílo svých otců!
33. Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?
34. Pohleďte, proto k vám posílám proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých shromážděních a pronásledovat je od města k městu.
35. Tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi - od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem.
36. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto pokolení!
37. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
38. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý.
39. Říkám vám, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'"

  Matthew (23/28)