Matthew (20/28)  

1. "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici.
2. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici.
3. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí,
4. a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.'
5. A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž.
6. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?'
7. ‚Nikdo nás nenajal,' odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.'
8. Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první.'
9. Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru.
10. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru.
11. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře:
12. ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!'
13. On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru?
14. Vezmi si, co ti patří, a běž; já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě.
15. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí?'
16. Takto budou poslední první a první poslední."
17. Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim:
18. "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho odsoudí k smrti.
19. Vydají ho pohanům, aby se mu vysmívali, zbičovali ho a ukřižovali, ale třetího dne bude vzkříšen."
20. Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu a o něco ho prosila.
21. "Co chceš?" zeptal se jí.
22. Odpověděla: "Řekni, ať tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jí na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který mám pít?" "Můžeme," odvětili.
23. Na to jim řekl: "Ano, budete pít můj kalich. Dát vám sedět po mé pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec."
24. A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry.
25. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc.
26. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem.
27. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem.
28. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé."
29. Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup.
30. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"
31. Zástup je napomínal, ať mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!"
32. Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?"
33. "Pane," odpověděli, "ať se nám otevřou oči!"
34. Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned prohlédli a následovali ho.

  Matthew (20/28)