Matthew (2/28)  

1. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu.
2. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
3. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.
4. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš.
5. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je psáno skrze proroka:
6. ‚Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael, můj lid.'"
7. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala.
8. Potom je poslal do Betléma se slovy: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já."
9. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
10. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.
11. Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
12. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.
13. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil."
14. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta,
15. kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: "Povolal jsem svého Syna z Egypta."
16. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců.
17. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše:
18. "V Rámě je slyšet křik - naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!"
19. Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě
20. a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví."
21. Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země.
22. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje.
23. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský.

  Matthew (2/28)