Matthew (19/28)  

1. Když Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galileje a přišel do judského kraje za Jordánem.
2. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil.
3. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?"
4. "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu'
5. a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'?
6. A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj."
7. Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list?"
8. Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo.
9. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží."
10. "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci.
11. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým je to dáno.
12. Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, ať to přijme."
13. Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali.
14. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!"
15. Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud odešel.
16. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?"
17. On mu však řekl: "Proč se mě vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání."
18. "A která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži,
19. cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'"
20. "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?"
21. Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."
22. Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku.
23. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království.
24. A říkám vám znovu: To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království."
25. Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se.
26. Ježíš se na ně podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno."
27. "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?"
28. Ježíš odpověděl: "Amen, říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.
29. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život.
30. Mnozí první pak budou poslední a poslední první."

  Matthew (19/28)