Matthew (18/28)  

1. V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském království největší?"
2. Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed
3. se slovy: "Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete.
4. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší.
5. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě.
6. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.
7. Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází.
8. Svádí-li tě tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně.
9. A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.
10. [11] Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce.
11. - - -
12. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nepůjde hledat tu bloudící?
13. A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z ní raduje více než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily.
14. Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých."
15. "Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
16. Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků.
17. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní.
18. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.
19. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.
20. Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich."
21. Tehdy k němu přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a já mu mám odpustit? Sedmkrát?"
22. Ježíš mu odpověděl: "Neříkám ti, že sedmkrát, ale sedmasedmdesátkrát.
23. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty.
24. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven.
25. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh.
26. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!'
27. Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít.
28. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!'
29. Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!'
30. On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží.
31. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo.
32. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil.
33. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!'
34. Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh.
35. Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru."

  Matthew (18/28)