Matthew (17/28)  

1. Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu
2. a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.
3. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.
4. Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."
5. Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte."
6. Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli.
7. Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se."
8. A když zvedli oči, neviděli už nikoho než samotného Ježíše.
9. Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých."
10. Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?"
11. "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš.
12. "Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka."
13. Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.
14. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena
15. a řekl: "Pane, smiluj se nad mým synem. Má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody.
16. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit."
17. "Vy nevěřící a zvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem."
18. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
19. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?"
20. [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné."
21. - - -
22. Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou.
23. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni.
24. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně. "Váš učitel neplatí daně?" ptali se.
25. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?"
26. "Od cizích," odpověděl Petr. "Synové jsou tedy svobodní!" řekl mu Ježíš.
27. "Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe."

  Matthew (17/28)