Matthew (16/28)  

1. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe.
2. Odpověděl jim: "Večer říkáte: ‚Bude hezky, nebe se červená.'
3. Za svítání ale: ‚Dnes bude ošklivo, nebe se červená mraky.' Umíte rozeznat nebeské úkazy, ale znamení těchto časů rozeznat neumíte?
4. Zlé a cizoložné pokolení vyhledává znamení, ale žádné znamení nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel.
5. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba.
6. Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů."
7. Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali."
8. Ježíš to ale věděl, a tak řekl: "Proč se spolu dohadujete, vy malověrní, že nemáte chleba?
9. Copak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik jste nasbírali košů?
10. Ani na těch sedm chlebů pro ty čtyři tisíce, a kolik jste nasbírali košů?
11. Jak to, že nechápete, že jsem nemluvil o chlebu? Varujte se farizejského a saducejského kvasu!"
12. Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení.
13. Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?"
14. Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků."
15. "A za koho mě máte vy?" zeptal se.
16. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr.
17. "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův," řekl mu na to Ježíš. "Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
18. A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
19. Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi."
20. Tehdy učedníky přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš.
21. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých.
22. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát!"
23. On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské."
24. Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.
25. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne.
26. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život?
27. Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.
28. Amen, říkám vám, že někteří z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království."

  Matthew (16/28)