Matthew (14/28)  

1. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes.
2. "To je Jan Křtitel!" řekl svým služebníkům. "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."
3. Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
4. protože Jan mu říkal: "Tvůj sňatek s ní je nezákonný!"
5. Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka.
6. Dcera té Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a Herodovi se tak zalíbila,
7. že jí přísahal splnit jakékoli přání.
8. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!"
9. Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, ať jí to splní.
10. Poslal tedy kata, aby Jana ve vězení sťal.
11. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji té dívce a ta ji odnesla matce.
12. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom šli a pověděli to Ježíšovi.
13. Když to Ježíš uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním pěšky z měst.
14. Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné.
15. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a už je dost pozdě. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit něco k jídlu."
16. "Nemusejí odcházet," odpověděl jim Ježíš. "Vy jim dejte najíst."
17. "Nic tu nemáme," namítli, "jen pět chlebů a dvě ryby."
18. "Přineste mi je," řekl jim.
19. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům.
20. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom posbírali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů.
21. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí.
22. Hned potom přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy.
23. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám.
24. Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní.
25. Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině.
26. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: "To je přízrak!"
27. "Vzchopte se, to jsem já!" promluvil na ně hned Ježíš. "Nebojte se."
28. "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr, "přikaž, ať k tobě přijdu po vodě."
29. "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši.
30. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. "Pane, zachraň mě!" vykřikl.
31. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho. "Proč jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu.
32. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil.
33. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!"
34. Když se přeplavili, přistáli u Genezaretu.
35. Místní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné
36. a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl uzdraven.

  Matthew (14/28)