Matthew (11/28)  

1. Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech.
2. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal za ním své učedníky
3. s otázkou: "Jsi Ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?"
4. Ježíš jim odpověděl: "Jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte:
5. slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium.
6. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje."
7. Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící?
8. Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty, jsou k vidění v královských domech.
9. Na co jste se tedy šli podívat? Na proroka? Ano, říkám vám, a více než na proroka.
10. Toto je ten, o kterém je psáno: ‚Hle, posílám svého posla před tváří tvou, jenž připraví tvou cestu před tebou.'
11. Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on.
12. Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují.
13. Až po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon.
14. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.
15. Kdo má uši, slyš!
16. Ke komu mám ale přirovnat toto pokolení? Podobá se dětem, které sedí na návsi a volají na druhé:
17. ‚Pískali jsme vám, a netančili jste; naříkali jsme, a neplakali jste!'
18. Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!'
19. Přišel Syn člověka, jí a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky."
20. Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání:
21. "Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by činili pokání v pytlovině a popelu.
22. Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám!
23. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes.
24. Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě."
25. V té době Ježíš řekl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.
26. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.
27. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.
28. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
29. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.
30. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké."

  Matthew (11/28)