Matthew (10/28)  

1. Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh.
2. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,
3. Filip a Bartoloměj, Tomáš a výběrčí daní Matouš, Jakub Alfeův a Tadeáš,
4. Šimon Horlivec a Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil.
5. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů,
6. ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.
7. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!'
8. Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.
9. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze
10. ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm.
11. Když přijdete do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete.
12. Když budete vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj.
13. Bude-li toho ten dům hoden, pak ať váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, ať se váš pokoj vrátí k vám.
14. Pokud vás někdo nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a setřeste si z nohou i jeho prach.
15. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu.
16. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice.
17. Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních.
18. Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro ně a pro národy.
19. Když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.
20. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.
21. Bratr bratra i otec syna tehdy vydá na smrt, děti povstanou proti svým rodičům a zabijí je.
22. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
23. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného. Amen, říkám vám, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.
24. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána.
25. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácí?
26. Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.
27. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střech!
28. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
29. Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.
30. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!
31. Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.
32. Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.
33. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích.
34. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
35. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni.
36. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině.
37. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden.
38. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.
39. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.
40. Kdo vás přijímá, ten přijímá mě, a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal.
41. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka. Kdo přijímá spravedlivého jakožto spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého.
42. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je to můj učedník, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu."

  Matthew (10/28)