Matthew (1/28)  

1. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova:
2. Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry,
3. Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama,
4. Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona,
5. Salmon zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje,
6. Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,
7. Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu,
8. Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše,
9. Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše,
10. Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše,
11. Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí.
12. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil Zerubábela,
13. Zerubábel zplodil Abihuda, Abihud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora,
14. Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda,
15. Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba
16. a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus.
17. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a čtrnáct pokolení od babylonského zajetí po Krista.
18. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.
19. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.
20. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
21. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."
22. To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka:
23. "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s námi.
24. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku.
25. Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.

      Matthew (1/28)