Mark (5/16)  

1. Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje.
2. Jakmile vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem.
3. Bydlel v hrobech a nikdo ho už nemohl ani svázat řetězem.
4. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit.
5. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se kamením.
6. Jakmile z dálky uviděl Ježíše, přiběhl a padl před ním na kolena.
7. Hlasitě vykřikl: "Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha tě zapřísahám, netrýzni mě!"
8. (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!")
9. "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. "Mé jméno je Legie," odpověděl. "Je nás totiž hodně."
10. A velice ho prosil, ať je nevyhání z toho kraje.
11. Na úbočí hory se tam páslo veliké stádo prasat.
12. Démoni ho proto prosili: "Pusť nás do těch prasat, ať vejdeme do nich!"
13. Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.
14. Pasáci tehdy utekli a rozhlásili to ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se to stalo.
15. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou Legií, jak tam sedí oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach.
16. Jakmile jim očití svědkové vylíčili, jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasaty,
17. začali ho prosit, ať opustí jejich kraj.
18. Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat.
19. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak veliké věci pro tebe udělal Pán a jak se nad tebou slitoval."
20. Odešel tedy a začal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš udělal. Všichni byli ohromeni.
21. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup.
22. Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl, padl mu k nohám.
23. Snažně ho prosil: "Moje dcerka umírá! Pojď, vlož na ni ruce, ať je uzdravená a může žít."
24. A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj.
25. Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela.
26. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř.
27. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha.
28. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena."
29. Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.
30. Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého roucha?"
31. Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, že se na tebe tlačí dav, a ptáš se: Kdo se mě dotkl?"
32. On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal.
33. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu.
34. Ježíš jí odpověděl: "Dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení."
35. Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?"
36. Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy.
37. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
38. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny plačící a hlasitě naříkající,
39. vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí."
40. Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě.
41. Vzal dívku za ruku a řekl jí: "Talitha kum," což se překládá: "Děvčátko, říkám ti, vstávej."
42. Ta dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo jí dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas,
43. ale on jim jasně přikázal, ať se o tom nikdo nedozví. Řekl jim také, ať jí dají najíst.

  Mark (5/16)