Mark (16/16)    

1. Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše.
2. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu.
3. Říkaly si: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu?"
4. Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký).
5. Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly.
6. On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili.
7. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl."
8. A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.
9. V neděli ráno, když Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve Marii Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.
10. Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali.
11. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili.
12. Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov.
13. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili.
14. Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného.
15. Potom jim řekl: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
16. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
17. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích,
18. budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví."
19. Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.
20. Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo znameními, která je doprovázela.

  Mark (16/16)