Mark (13/16)  

1. Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!"
2. Ježíš mu řekl: "Vidíš ty veliké stavby? Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno."
3. Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí ptali:
4. "Řekni nám, kdy to bude. Jaké bude znamení času, kdy se to všechno naplní?"
5. Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
6. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
7. Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, nestrachujte se, protože se to musí dít. Ale to ještě nebude konec.
8. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen počátky porodních bolestí.
9. Dávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali svědectví.
10. Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.
11. Když vás budou odvádět a dávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
12. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.
13. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn."
14. "Až uvidíte onu ‚otřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte, rozuměj), tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.
15. Kdo bude na střeše, ať neschází do domu, aby si odtud něco vzal.
16. Kdo bude na poli, ať se nevrací ani pro plášť.
17. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím.
18. Modlete se, aby to nebylo v zimě.
19. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude.
20. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.
21. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo ‚Pohleďte, tam je!' nevěřte.
22. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.
23. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem."
24. "Ve dnech po onom soužení ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo,
25. hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.'
26. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou.
27. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od nejzazšího konce země po nejzazší konec nebe.
28. Poučte se od fíkovníku tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko.
29. Stejně tak, až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že je blízko, že už je ve dveřích!
30. Amen, říkám vám, že toto pokolení nepomine, než se to všechno stane.
31. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
32. Ten den a hodinu však nikdo nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.
33. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.
34. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl.
35. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu - zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání.
36. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící.
37. Co říkám vám, říkám všem: Bděte."

  Mark (13/16)