Mark (1/16)  

1. Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu.
2. Jak je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu."
3. "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!"
4. Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
5. Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.
6. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med.
7. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu.
8. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."
9. V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu.
10. Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice.
11. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil."
12. Duch ho pak ihned vypudil na poušť.
13. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé.
14. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:
15. "Čas se naplnil - Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"
16. Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři).
17. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"
18. Ihned opustili sítě a šli za ním.
19. Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě.
20. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním.
21. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil.
22. Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma.
23. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl:
24. "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"
25. "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!"
26. Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj.
27. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!"
28. A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji.
29. Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.
30. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o ní hned řekli.
31. Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat.
32. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé.
33. Celé město se seběhlo ke dveřím
34. a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali.
35. Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
36. Šimon a ostatní se ale pustili za ním.
37. Když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají!"
38. On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel."
39. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.
40. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!"
41. Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: "Já to chci. Buď čistý!"
42. Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý.
43. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním:
44. "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně."
45. On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.

      Mark (1/16)