Malachi (1/4)  

1. Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše.
2. Miluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se. Neměl snad Jákob bratra Ezaua? praví Hospodin. Jákoba jsem si zamiloval,
3. ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům.
4. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen ať si stavějí, já budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky".
5. Uvidíte to na vlastní oči a tehdy řeknete: "Hospodin je veliký i mimo izraelské území!"
6. Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak pohrdáme tvým jménem?" ptáte se.
7. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. "Jak tě poskvrňujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Na Hospodinově stole nezáleží."
8. Když k oběti přinášíte slepé zvíře, copak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne tě přízní, praví Hospodin zástupů.
9. Jen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval - jenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů.
10. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval! Nelíbíte se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou nestojím!
11. Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od východu slunce až na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, mé jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů.
12. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží."
13. Říkáte také: "Proč se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin.
14. Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!

      Malachi (1/4)