Luke (8/24)  

1. Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct
2. a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,
3. Johana, manželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků.
4. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v podobenství:
5. "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci.
6. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu.
7. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo.
8. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl, zvolal: "Kdo má uši k slyšení, slyš!"
9. Učedníci se ho ptali, co je to za podobenství.
10. Řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, aby ‚hleděli, ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.'
11. Zrno v tom podobenství je Boží slovo.
12. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni.
13. Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají.
14. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce.
15. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek.
16. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel. Postaví ji na svícen, aby příchozí viděli světlo.
17. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude poznáno a nevyjde najevo.
18. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že má."
19. Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat.
20. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět."
21. On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."
22. Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od břehu
23. a on během plavby usnul. Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou.
24. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté vlny, ty rázem přestaly a byl klid.
25. "Kde je vaše víra?" zeptal se jich. Zděšeni a ohromeni se pak ptali jeden druhého: "Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho?"
26. Takto se přeplavili do gerasenského kraje, který leží naproti Galileji.
27. Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města, který byl už dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách.
28. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, netrýzni mě!"
29. Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.)
30. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš. "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů.
31. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti.
32. Na blízkém kopci se právě páslo veliké stádo prasat, a tak ho démoni prosili, aby jim dovolil vejít do nich. Jakmile jim to dovolil,
33. vyšli z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo.
34. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově.
35. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravém rozumu, dostali strach.
36. Očití svědkové jim pak vyprávěli, jak byl ten, který býval posedlý démony, zachráněn.
37. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom prosili, aby od nich odešel, neboť byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil.
38. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil.
39. "Vrať se domů," řekl mu, "a vypravuj, jak veliké věci pro tebe udělal Bůh." Odešel tedy a rozhlašoval po celém městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělal.
40. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni už na něj čekali.
41. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby s ním šel domů.
42. Měl totiž jedinou dceru, asi dvanáctiletou, a ta umírala. Šel tedy za ním a davy ho tiskly ze všech stran.
43. Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit.
44. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo.
45. "Kdo se mě dotkl?" ptal se Ježíš. Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..."
46. Ježíš ale opakoval: "Někdo se mě musel dotknout. Cítil jsem, jak ze mě vyšla moc."
47. Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu přede všemi, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena.
48. "Dcero," odpověděl jí Ježíš, "tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji."
49. Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra."
50. Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna."
51. Když pak vcházel do toho domu, nepustil dovnitř nikoho kromě Petra, Jakuba, Jana a rodičů děvčátka.
52. Všichni nad ní plakali a kvíleli, ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí."
53. Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela.
54. On ji ale vzal za ruku a zvolal: "Děvčátko, vstaň!"
55. Tehdy se do ní vrátil duch a ihned vstala. Nechal jí tedy přinést něco k jídlu.
56. Její rodiče byli ohromeni, ale on jim zakázal komukoli říkat, co se stalo.

  Luke (8/24)