Luke (4/24)  

1. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť.
2. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl.
3. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba."
4. Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'"
5. Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa.
6. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci.
7. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje."
8. Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'"
9. Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů.
10. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili,
11. a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
12. Ježíš mu odpověděl: "Je řečeno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"
13. Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.
14. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po celém okolí.
15. Učil v jejich synagogách a všichni ho chválili.
16. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstal, aby četl.
17. Podali mu knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno:
18. "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu
19. a vyhlásit léto Hospodinovy milosti."
20. Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze byly upřeny na něj.
21. Začal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když jste je slyšeli."
22. Všichni mu přikyvovali a divili se slovům o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?"
23. Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'"
24. Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený.
25. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov,
26. ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty.
27. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman."
28. Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla zuřivost.
29. Vstali a hnali ho ven z města až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů,
30. ale on prošel jejich středem a mířil dál.
31. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když tam v sobotu učil,
32. lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc.
33. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl:
34. "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"
35. "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
36. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?"
37. A zpráva o něm se šířila po celém okolí.
38. Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili.
39. Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat.
40. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je.
41. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš.
42. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel.
43. On jim však řekl: "Musím ohlašovat Boží království také jiným městům; to je mé poslání."
44. Kázal tedy v judských synagogách.

  Luke (4/24)