Leviticus (9/27)  

1. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele
2. a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem.
3. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez vady),
4. také býka a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin."
5. Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se před Hospodina.
6. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva."
7. Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za ně obřad smíření, jak přikázal Hospodin."
8. Áron tedy přistoupil k oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích.
9. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v ní prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře.
10. Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
11. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem.
12. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on jí pokropil oltář ze všech stran.
13. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář.
14. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí.
15. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť.
16. Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel.
17. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z ní hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti.
18. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran,
19. a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok.
20. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři.
21. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal.
22. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře.
23. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva.
24. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář.

  Leviticus (9/27)