Leviticus (21/27)  

1. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu,
2. jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru,
3. také kvůli své vlastní sestře, panně, která neměla muže.
4. Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil.
5. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat jizvy na těle.
6. Ať jsou svatí svému Bohu a neznesvěcují jméno svého Boha. Přinášejí Hospodinovy ohnivé oběti, pokrm svého Boha; proto ať jsou svatí.
7. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu.
8. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe svatý, neboť já Hospodin, váš Posvětitel, jsem svatý.
9. Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětí tak svého otce; ať je upálena.
10. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho.
11. Nepřijde k žádnému mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce.
12. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! Já jsem Hospodin.
13. Ožení se jen s pannou.
14. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu,
15. aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť já jsem Hospodin, jeho Posvětitel!"
16. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
17. "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm svého Boha.
18. Nepřistoupí nikdo s tělesnou vadou: nikdo slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený,
19. se zmrzačenou nohou či rukou,
20. hrbatý či zakrnělý, s oční vadou, se svrabem či lišejem, ani kleštěnec.
21. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. Má vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha.
22. Smí ovšem jíst z pokrmu svého Boha, a to ze svatosvatých i svatých darů.
23. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť já jsem Hospodin, jejich Posvětitel."
24. Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele.

  Leviticus (21/27)