Leviticus (19/27)  

1. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi:
2. "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!
3. Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte mé soboty. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
4. Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
5. Když budete obětovat pokojnou oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení.
6. Ať je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v den následující. Co zbude až do třetího dne, ať je spáleno.
7. Kdyby se jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení.
8. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu.
9. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své pole až do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo.
10. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
11. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního.
12. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! Já jsem Hospodin.
13. Nesmíš svého bližního utiskovat ani vykořisťovat. Mzda najatého dělníka se u tebe nesmí zdržet do rána.
14. Nesmíš nadávat hluchému ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha! Já jsem Hospodin.
15. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po právu.
16. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. Já jsem Hospodin.
17. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho spoluviníkem!
18. Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
19. Zachovávejte má pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka. Neosívej své pole dvojím druhem semene. Nenos roucho z dvojího druhu tkaniny.
20. Kdyby někdo spal s otrokyní určenou pro jiného muže, která však dosud nebyla vyplacena ani propuštěna, bude pokutován. Nezemřou, neboť nebyla svobodná.
21. Dotyčný přinese Hospodinu ke vchodu do Stanu setkávání svou oběť odškodnění - berana odškodnění.
22. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn.
23. Až přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude nepřijatelné tak jako neobřízka - nesmí se jíst.
24. Čtvrtého roku ať je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodina,
25. aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
26. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím.
27. Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě.
28. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.
29. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostí!
30. Zachovávejte mé soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin.
31. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
32. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. Já jsem Hospodin.
33. Až s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat.
34. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalci v Egyptě! Já jsem Hospodin, váš Bůh.
35. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování.
36. Mějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý hin. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta.
37. Zachovávejte všechna má pravidla a všechny mé zákony plňte. Já jsem Hospodin."

  Leviticus (19/27)