Leviticus (18/27)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Mluv k synům Izraele: Já jsem Hospodin, váš Bůh.
3. Nechovejte se podle způsobů egyptské země, v níž jste bydleli, nechovejte se ani podle způsobů kanaánské země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti.
4. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte má pravidla a řiďte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.
5. Zachovávejte má pravidla a mé zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. Já jsem Hospodin.
6. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou. Já jsem Hospodin.
7. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s ní obcovat!
8. Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce!
9. Neobcuj se svou sestrou. Ať je to dcera tvého otce nebo tvé matky, ať je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s ní obcovat!
10. Neobcuj se svou vnučkou. Je to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s ní obcovat. Zostudil bys sám sebe!
11. Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ní obcovat!
12. Neobcuj se sestrou svého otce. Je pokrevní příbuznou tvého otce!
13. Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky!
14. Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta!
15. Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s ní obcovat!
16. Neobcuj s manželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra!
17. Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ní obcoval, ať už je to dcera jejího syna nebo její dcery. Jsou si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost!
18. Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou.
19. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení.
20. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak se s ní poskvrňovat.
21. Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. Já jsem Hospodin.
22. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost!
23. Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s ní pářilo. Je to zvrácenost!
24. Neposkvrňujte se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním!
25. Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele.
26. Vy však zachovávejte má pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás.
27. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v té zemi před vámi, a tak se země poskvrnila.
28. Pokud tu zem poskvrníte, vyvrhne i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi.
29. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu.
30. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

  Leviticus (18/27)