Leviticus (14/27)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi.
3. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila,
4. nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop.
5. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou.
6. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou.
7. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje.
8. Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupení, omyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan.
9. Sedmého dne si znovu oholí veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a bude čistý.
10. Osmého dne pak vezme dva beránky bez vady, jednu roční ovečku bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje.
11. Očišťující kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání.
12. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu.
13. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě. Jak oběť za hřích, tak oběť odškodnění náleží knězi - je svatosvatá.
14. Kněz pak nabere trochu krve z oběti odškodnění a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy.
15. Vezme také trochu oleje z té mírky, odlije si do levé dlaně,
16. namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem.
17. Ze zbytku oleje, který má v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde má krev oběti odškodnění.
18. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření.
19. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběť
20. a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý.
21. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako oběť odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje
22. a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti.
23. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání.
24. Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu.
25. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy.
26. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně
27. a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem.
28. Trochou oleje, který má v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde má krev oběti odškodnění.
29. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření.
30. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě.
31. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje."
32. Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho možnosti.
33. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
34. "Až vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a já na některý dům v té zemi dopustím ránu malomocenství,
35. přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.'
36. Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům.
37. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled hlubší než okolní stěna,
38. vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře.
39. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu,
40. přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem.
41. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem.
42. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná hlína a dům se znovu vymaže.
43. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu,
44. přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý.
45. Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem.
46. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý až do večera.
47. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě jedl, vypere svůj oděv.
48. Pokud kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila.
49. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop.
50. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou.
51. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům.
52. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu,
53. vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý."
54. Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - ať jde o prašivinu,
55. o malomocenství na oděvu či na domě,
56. otok, vyrážku či světlou skvrnu.
57. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství.

  Leviticus (14/27)