Leviticus (11/27)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
2. "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto:
3. Smíte jíst každého přežvýkavého sudokopytníka.
4. Nesmíte však jíst ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci. Velbloud sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý.
5. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý.
6. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý.
7. Prase sice má rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté.
8. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí.
9. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny.
10. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin (ať už drobná vodní havěť nebo velcí vodní tvorové) však pro vás budou ohavností
11. a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit.
12. Cokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás ohavností.
13. Toto jsou ptáci, jichž se budete štítit. Nesmějí se jíst, jsou ohavní: orel, orlosup, mořský orel,
14. luňák, různé druhy jestřábů,
15. všechny druhy havranů,
16. dále pštros, sova, racek, různé druhy sokolů,
17. sýček, kormorán, výr,
18. ibis, pelikán, sup,
19. čáp, různé druhy volavek a také dudek a netopýr.
20. Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností.
21. Smíte z něj ale jíst to, co má další členěné nožky ke skákání po zemi,
22. jako jsou různé druhy kobylek, sarančat, cvrčků a koníků.
23. Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností.
24. Těmito živočichy byste se poskvrnili. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.
25. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera.
26. Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý.
27. Každý čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera.
28. Kdokoli by nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera. Jsou pro vás nečistí.
29. Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů,
30. gekon, varan, ještěrka, mlok a chameleon.
31. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý až do večera.
32. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. Ať je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli nářadí, položí se to do vody a bude nečisté až do večera; potom to bude čisté.
33. Kdyby taková mršina spadla do nějaké hliněné nádoby, všechno v ní bude nečisté a nádobu musíte rozbít.
34. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z té nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistý.
35. Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou.
36. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté.
37. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté.
38. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté.
39. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý až do večera.
40. Kdo by z té zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere svůj oděv a bude nečistý až do večera.
41. Veškerá havěť hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji.
42. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, ať už se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost.
43. Neposkvrňujte se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými.
44. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, a neposkvrňujte se žádnou havětí plazící se po zemi.
45. Vždyť já jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť já jsem svatý."
46. Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i všeho, co se hemží po zemi.
47. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy.

  Leviticus (11/27)