Leviticus (1/27)  

1. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání:
2. "Promluv k synům Izraele takto: Když někdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, ať je to dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu.
3. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, ať přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem.
4. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné.
5. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání.
6. Potom ať zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly.
7. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví.
8. Na ně pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem.
9. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.
10. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - ať přivede samce bez vady
11. a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář ze všech stran.
12. Potom ať rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři.
13. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.
14. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, ať přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat.
15. Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře.
16. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel.
17. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu."

      Leviticus (1/27)