Judges (8/21)  

1. Efraimští muži potom Gedeonovi řekli: "Cos nám to udělal? Proč jsi nás nezavolal, když jsi šel bojovat s Midiánci?" A dali se s ním do ostré hádky.
2. On jim však odpověděl: "Co jsem vlastně dokázal ve srovnání s vámi? Není snad efraimské paběrkování lepší než abiezerské vinobraní?
3. Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem já zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj přestali hněvat.
4. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním,
5. řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu a mí muži jsou už vyčerpaní."
6. Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To už máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?"
7. "Až mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!"
8. Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a požádal tam o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští.
9. Gedeon proto Penuelským řekl: "Až se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!"
10. Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v Karkoru. Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo.
11. Gedeon táhl cestou kočovníků na východ od Nobachu a Jogbehy a překvapil jejich tábor nečekaným útokem.
12. Oba midiánští králové Zebach a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil.
13. Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres.
14. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů.
15. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To už máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'"
16. Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a bodláčím.
17. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany.
18. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní," odpověděli. "Každý z nich vypadal jako královský syn."
19. "To byli mí bratři, synové mé matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!"
20. Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec.
21. Zebach a Calmuna řekli Gedeonovi: "Pojď, udělej to sám. Muž se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich velbloudů.
22. Izraelci potom Gedeona vybízeli: "Vládni nám - ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!"
23. Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout já ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin."
24. Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité.)
25. "Rádi dáme!" odpověděli mu. Rozprostřeli plášť a každý tam hodil náušnici ze své kořisti.
26. Nakonec ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha midiánských králů ani náhrdelníky z krků jejich velbloudů.
27. Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí.
28. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu už nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let.
29. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam.
30. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen.
31. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech.
32. Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném stáří a byl pohřben v hrobě svého otce Joaše v abiezerské Ofře.
33. Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha.
34. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého Boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel.
35. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal.

  Judges (8/21)