Judges (6/21)  

1. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let.
2. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a opevňovali se na nepřístupných vrcholcích.
3. Kdykoli Izrael zasel, přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními národy a přepadli jej.
4. Tábořili v zemi a pustošili úrodu až ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla.
5. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeli, aby pustošili zem.
6. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu.
7. Když tehdy synové Izraele kvůli Midiánu volali k Hospodinu,
8. poslal k nim Hospodin jednoho proroka. Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví.
9. Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám.
10. Tehdy jsem vám řekl: ‚Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejichž zemi bydlíte.' Ale neposlechli jste mě."
11. Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi Abiezerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli.
12. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: "Hospodin s tebou, udatný hrdino!"
13. Gedeon mu odpověděl: "Promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců!"
14. Tu se k němu Hospodin obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. Já sám tě přece posílám!"
15. On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a já sám jsem v rodném domě poslední."
16. "Ano, ale já budu s tebou, takže pobiješ Midiánce až do posledního," řekl mu na to Hospodin.
17. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty.
18. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On odpověděl: "Počkám, dokud se nevrátíš."
19. Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj.
20. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když to Gedeon udělal,
21. Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltil. Mezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí.
22. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť já jsem tváří v tvář uviděl Hospodinova anděla!"
23. "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš."
24. Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář je v abiezerské Ofře až dodnes.
25. Té noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej.
26. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš."
27. Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a udělal, jak mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci.
28. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři!
29. "Kdo to udělal?" ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, až na to přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův."
30. Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, ať zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!"
31. Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, ať se hájí sám, když mu někdo zboří oltář."
32. Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, Ať se Baal hájí. Říkali totiž: "Ať se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!"
33. Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s východními národy, překročili Jordán a utábořili se v údolí Jizreel.
34. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě.
35. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc.
36. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze mě zachránit Izrael, jak jsi řekl?
37. Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze mě zachráníš Izrael, jak jsi řekl."
38. A tak se stalo. Druhého dne, hned jak ráno vstal, stiskl rouno a vyždímal z něj rosu - plnou číši vody.
39. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na mě, když ještě jednou promluvím. Prosím, ať mohu to rouno zkusit ještě jednou. Ať je, prosím, sucho jenom na rounu, a na zemi všude kolem rosa."
40. A Bůh to té noci udělal. Jedině na rounu bylo sucho, ale na zemi všude kolem rosa.

  Judges (6/21)