Judges (4/21)  

1. Po Ehudově smrti však synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle.
2. Hospodin je proto vydal napospas kanaánskému králi Jabínovi, který vládl v Chacoru. Vůdcem jeho vojska byl Sisera, který sídlil v Charošet-hagojimu.
3. Synové Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval.
4. V té době soudila Izrael prorokyně Debora, manželka Lapidotova.
5. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k ní přicházeli pro rozhodnutí.
6. Ta poslala pro Baráka, syna Abinoamova z neftalímského Kedeše, a vyzvala ho: "Hospodin, Bůh Izraele, ti přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužů z Neftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor.
7. Já pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou."
8. Barák jí odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!"
9. "Dobrá, půjdu s tebou," řekla mu na to, "ale ty se svou cestou neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše,
10. kam Barák svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora.
11. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova švagra Chobaba, a utábořil se u dubu v Caananimu, což je u Kedeše.
12. Když se Sisera dozvěděl, že Barák, syn Abinoamův, vytáhl na horu Tábor,
13. povolal z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon.
14. Debora tehdy řekla Barákovi: "Vzhůru! Toto je den, kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů.
15. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky,
16. zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko až k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný.
17. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír.
18. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla houní.
19. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho.
20. "Postav se ke vchodu do stanu," řekl jí ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se tě: ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není.'"
21. Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla se k němu a vrazila mu ten kolík do spánku, až se zabodl do země. Tak zemřel.
22. Vtom dorazil Barák pronásledující Siseru. Jael mu vyšla naproti se slovy: "Pojď, ukážu ti muže, kterého hledáš." Šel s ní tedy dovnitř - a hle, Sisera leží mrtev se stanovým kolíkem ve spánku!
23. Toho dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele.
24. Izraelci se proti kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc, až ho nakonec úplně zničili.

  Judges (4/21)