Judges (20/21)  

1. Nato všichni Izraelci od Danu až po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec.
2. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků.
3. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala."
4. Onen levita, manžel té zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské Gibeje.
5. Gibejští měšťané mě ale tu noc napadli. Obklíčili mě v domě a chtěli mě zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela.
6. Vzal jsem ji, rozřezal a rozeslal do všech krajů izraelského dědictví, protože spáchali v Izraeli zvrhlost a hanebnost!
7. Hle, vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte."
8. Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku.
9. S Gibejí naložíme takto: Budeme losovat
10. a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíce, aby zásobovali vojsko. To se vypraví na benjamínskou Gibeu, aby pomstilo tu nevýslovnou hanebnost, kterou spáchali v Izraeli."
11. Všichni Izraelci se tedy svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu.
12. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc?
13. Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, ať je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své izraelské bratry nemínili poslechnout.
14. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje.
15. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje.
16. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku navlas přesně a neminul.
17. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů.
18. Zvedli se a táhli do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás má vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?" Hospodin jim řekl: "První bude Juda."
19. Izraelci tedy ráno vstali a položili se proti Gibeji.
20. Zatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi,
21. Benjamínci vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců.
22. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo, sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne.
23. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem až do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte proti nim.")
24. A tak druhého dne Izraelci zaútočili na Benjamínce.
25. Ti jim ale i druhého dne vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem.
26. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se až do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti.
27. Izraelci se tehdy dotazovali Hospodina, neboť tam v té době byla Truhla Boží smlouvy.
28. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před ní a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou."
29. Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy.
30. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako už dvakrát předtím.
31. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako už dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet mužů.
32. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale řekli: "Utíkejme, ať je odlákáme od města až k silnicím."
33. Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje.
34. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec nevěděli, jaká pohroma se blíží.
35. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků.
36. Benjamínovi synové viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražili.
37. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče.
38. Izraelci měli se zálohou domluveno: "Až začne z města stoupat oblak dýmu,
39. Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo už asi třicet mužů), a tak si řekli: "Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!"
40. Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti!
41. Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blíží, zhrozili se.
42. Dali se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale bojovníci z města je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran.
43. Obklíčili Benjamínce a neúnavně je pronásledovali až na východ od Gibeje, kde je rozdrtili.
44. Osmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo.
45. Ostatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je až ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili.
46. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů.
47. Šesti stům mužů se ale podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce.
48. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili.

  Judges (20/21)