Judges (16/21)  

1. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k ní.
2. Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhali v městské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, až se rozední."
3. Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je až na vrchol té hory před Hebronem.
4. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila.
5. Přišli za ní filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti dá jedenáct set šekelů stříbra."
6. Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?"
7. Samson jí řekl: "Kdyby mě spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný."
8. Filištínští vládci za ní tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala.
9. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se jí dotkne plamen. Tajemství jeho síly tedy nebylo odhaleno.
10. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys mě oklamal, říkal jsi mi lži! Teď už mi ale pověz, čím bys mohl být spoután."
11. Řekl jí tedy: "Kdyby mě pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný."
12. Dalila pak vzala nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě.
13. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Až doteď jsi mě klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl jí tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný."
14. Když pak usnul, Dalila vzala sedm copů na jeho hlavě, vpletla je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a vytrhl kolík i se stavem a osnovou.
15. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že mě miluješ, když u mě nemáš srdce? Už třikrát jsi mě oklamal! Copak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?"
16. Těmi řečmi ho mučila den co den, až jednou měl toho dotírání k smrti dost.
17. Tehdy jí všechno prozradil: "Mé hlavy se nedotkla břitva, protože jsem už od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby mě oholili, má síla by mě opustila a byl bych slabý jako každý jiný."
18. Dalila poznala, že jí všechno prozradil, a tak poslala pro filištínské vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k ní tedy přišli a přinesli s sebou peníze.
19. Potom uspala Samsona na klíně a zavolala někoho, ať mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila.
20. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze spánku a řekl si: "Z toho se dostanu jako už tolikrát; setřesu to ze sebe." Nevěděl, že od něj Hospodin odstoupil.
21. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení musel otáčet mlýnským kamenem.
22. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst.
23. Filištínští vládci se sešli, aby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!"
24. Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich zmordoval!"
25. A když byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, ať je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy,
26. Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech mě sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ně opřít."
27. Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem.
28. Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na mě! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!"
29. Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které držely chrám, a opřel se o ně, pravicí o jeden a levicí o druhý.
30. "Ať zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson a zatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života.
31. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let.

  Judges (16/21)