Judges (15/21)  

1. Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl jí kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl. Její otec ho tam ale nepustil:
2. "Myslel jsem, že se ti znelíbila, tak jsem ji dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo ní!"
3. Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude má vina, když Filištínům ublížím!"
4. Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň.
5. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené obilí, ba i vinice a olivy.
6. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu i s jejím otcem upálili.
7. "Tak vy takhle?" řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanu, dokud se vám nepomstím!"
8. A bil je hlava nehlava; byla to hrozná řež. Potom odešel a usadil se v Etamské jeskyni.
9. Filištíni pak vytáhli do boje. Utábořili se v Judsku a chystali se zaútočit na Lechi (to jest Čelist).
10. "Proč jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž, co udělal nám!"
11. Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim.
12. "Přišli jsme tě spoutat," řekli mu. "Vydáme tě Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson.
13. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme tě jen spoutat a vydat jim. Zabít tě nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy a odvedli ho ze skal.
14. Když se Samson blížil k Lechi, Filištíni mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukou.
15. Našel čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s ní tisíc mužů.
16. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!"
17. Když domluvil, čelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch.
18. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď musím umřít žízní? To mám padnout do rukou těch neobřezanců?"
19. Bůh tenkrát v Lechi prorazil prohlubeň, ze které vytryskla voda. Samson se napil, pookřál a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen volajícího, a ten je v Lechi až dodnes.
20. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let.

  Judges (15/21)