Judges (14/21)  

1. Samson sestoupil do Timny a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu.
2. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku. Teď mě s ní ožeňte."
3. Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!"
4. (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá proti Filištínům záminku. Filištíni totiž v té době ovládali Izrael.)
5. Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev.
6. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal.
7. Samson šel dál až do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu.
8. Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med.
9. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otci a matce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny.
10. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší.
11. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu dělali společnost.
12. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám třicet košil a třicatery sváteční šaty.
13. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a třicatery sváteční šaty." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet."
14. Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku odpovědět.
15. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení té hádanky. Jinak tě i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste nás obrali?"
16. Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty mě vůbec nemáš rád! Ty mě nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem ji ani svému otci a matce," řekl jí na to, "a tobě ji mám prozradit?"
17. Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala. Trápila ho tak, že jí tu hádanku sedmého dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem.
18. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali, hádanku mou byste neuhodli!"
19. Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů, svlékl je a jejich šaty dal těm, kdo zodpověděli hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce.
20. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil.

  Judges (14/21)