Judges (13/21)  

1. Synové Izraele pak znovu jednali v Hospodinových očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů.
2. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti.
3. Té ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl jí: "Hle, byla jsi neplodná a bezdětná, ale počneš a porodíš syna.
4. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého.
5. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, protože bude už od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů."
6. Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem se nezeptala, odkud je. Neřekl mi ani své jméno,
7. ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna až do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'"
8. Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. Ať nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se má narodit."
9. Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s ní právě nebyl,
10. a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který mě předtím navštívil!"
11. Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl.
12. Manoach mu řekl: "Až dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?"
13. Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "Ať se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem jí řekl:
14. Ať neokusí nic pocházejícího z vinné révy, ať nepije víno ani pivo a ať nejí nic nečistého. Ať dodržuje všechno, co jsem jí přikázal."
15. Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tě tu zdrželi a připravili kůzle."
16. Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys mě tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.)
17. Tehdy se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom tě poctili, až dojde na tvá slova."
18. Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se mě ptáš na jméno? Je podivuhodné!"
19. Manoach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc:
20. Když se z oltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi.
21. Manoach ani jeho žena pak už Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach uvědomil, že to byl Hospodinův anděl.
22. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!"
23. "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a neoznámil nám to, co teď."
24. Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal.
25. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův.

  Judges (13/21)