Judges (12/21)  

1. Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval, abychom šli s tebou, když jsi táhl do boje proti Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!"
2. Jiftach jim odpověděl: "Já a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na pomoc.
3. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?"
4. Jiftach tedy shromáždil všechny gileádské muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Gileádští muži na ně udeřili, protože Efraimci říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíci z Efraima - uprostřed Efraima a Manasese!"
5. Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody, a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte mě přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když odpověděl: "Nejsem,"
6. vyzvali ho: "Tak řekni: Šibolet." Když ale řekl: Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců.
7. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu.
8. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z Betléma.
9. Měl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým synům přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let.
10. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě.
11. Po něm byl v Izraeli soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let.
12. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v zabulonském kraji.
13. Po něm byl v Izraeli soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského.
14. Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let.
15. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl pohřben v Piratonu v efraimském kraji na Amalekově pohoří.

  Judges (12/21)