Judges (10/21)  

1. Po Abimelechovi povstal k záchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení Isachar. Bydlel v Šamiru v Efraimských horách
2. a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru.
3. Po něm povstal Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let.
4. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice.
5. Jair pak zemřel a byl pohřben v Kamonu.
6. Synové Izraele znovu jednali v Hospodinových očích zle. Sloužili baalům a aštartám, bohům aramejským a sidonským, bohům moábským, amonským i bohům filištínským. Hospodina opustili a nesloužili mu.
7. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je napospas Filištínům a Amoncům,
8. kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu.
9. Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení.
10. Synové Izraele tehdy volali k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Ano, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům!"
11. Hospodin synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni,
12. Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil?
13. Vy jste mě ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás už vysvobozovat nebudu.
14. Jděte si volat k bohům, které jste si zvolili; jen ať vás zachrání v dobách soužení."
15. Synové Izraele na to Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!"
16. Pak ze svého středu odstranili cizí bohy a sloužili Hospodinu. A ten už nemohl strádání Izraele dále snášet.
17. Amonci se tehdy sešikovali a utábořili se v Gileádu. Také Izraelci se shromáždili a utábořili se v Micpě.
18. Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo půjde jako první do boje s Amonci, ten bude vůdcem všech obyvatel Gileádu."

  Judges (10/21)