Joshua (9/24)  

1. Když se to doslechli všichni králové na západním břehu Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král chetejský, emorejský, kananejský, perizejský, hivejský a jebusejský -
2. sešli se, aby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli.
3. Také obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a s Ajem.
4. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno,
5. na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou obuv a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, až se drolil.
6. Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu."
7. Izraelští muži ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?"
8. "Jsme tvoji služebníci," řekli na to Jozuovi. Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?"
9. "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina, tvého Boha," tvrdili mu. "Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělal v Egyptě,
10. a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu.
11. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli: Vezměte s sebou jídlo na cestu, jděte jim naproti a řekněte jim: ‚Jsme vaši služebníci; uzavřete s námi smlouvu.'
12. Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý, až se drolí.
13. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte se: už popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly."
14. Izraelští muži dali na jejich zásoby a neptali se na Hospodinův výrok.
15. Jozue jim zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli.
16. Tři dny poté, co s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed nich!
17. Synové Izraele totiž postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a Kiriat-jearim.
18. Synové Izraele je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům reptala.
19. Všichni vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na ně přece nesmíme sáhnout.
20. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali."
21. Vůdcové tehdy prohlásili: "Ať zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců stali dřevaři a nosiči vody pro celou obec.
22. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed nás!
23. Proklatci! Od teď už nikdy nepřestanete otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha."
24. Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělali.
25. Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné."
26. Jozue s nimi tedy naložil takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraele, aby je nepobili,
27. a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu až dodnes.

  Joshua (9/24)