Joshua (4/24)  

1. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi:
2. "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene,
3. a přikažte jim: ‚Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte.'"
4. Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z každého kmene,
5. a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů,
6. aby se pro vás staly znamením. Až se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?'
7. povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán, vody se rozdělily.' Proto budou tyto kameny synům Izraele připomínkou až na věky."
8. Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili.
9. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam až dodnes.
10. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku,
11. a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími.
12. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš.
13. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj.
14. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život.
15. Hospodin řekl Jozuovi:
16. "Přikaž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, ať vystoupí z Jordánu."
17. Jozue tedy kněžím přikázal: "Vystupte z Jordánu."
18. A jakmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu a stanuli nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím.
19. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního okraje Jericha.
20. Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilgalu
21. a řekl synům Izraele: "Až se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou tu ty kameny?'
22. poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.'
23. Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli.
24. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny."

  Joshua (4/24)