Joshua (21/24)  

1. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům izraelských pokolení
2. v Šílu v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek."
3. Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny:
4. První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín.
5. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases.
6. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu.
7. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon.
8. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše.
9. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města
10. (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů Kehatových, neboť na ně padl první los):
11. V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron) s okolními pastvinami (Arba byl otcem Anaka).
12. Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův.
13. Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami: Libna,
14. Jatir, Eštemóa,
15. Cholon, Debir,
16. Ajin, Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů.
17. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba,
18. Anatot a Almon - celkem čtyři města.
19. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami.
20. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim
21. dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer,
22. Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města.
23. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton,
24. Ajalon a Gat-rimon - celkem čtyři města.
25. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města.
26. Ostatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami.
27. Synové Geršonovi, další z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla Beeštera s pastvinami - celkem dvě města.
28. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat,
29. Jarmut a En-ganim - celkem čtyři města.
30. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon,
31. Chelkat a Rechob - celkem čtyři města.
32. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich pastvinami: Chamot-dor a Kartan - celkem tři města.
33. Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami.
34. Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta,
35. Dimna a Nahalal - celkem čtyři města.
36. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca,
37. Kedemot a Mefaat - celkem čtyři města.
38. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami: Machanajim,
39. Chešbon a Jaezer - celkem čtyři města.
40. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst.
41. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami.
42. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi městy.
43. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji dá. Zmocnili se jí a usadili se v ní.
44. Hospodin jim dal odpočinout ze všech stran, přesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin vydal do rukou.
45. Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo.

  Joshua (21/24)