Joshua (19/24)  

1. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody leží na území Judy.
2. Za dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada,
3. Chacar-šual, Bála, Ecem,
4. Eltolad, Betul, Chorma,
5. Ciklag, Bet-markabot, Chacar-susa,
6. Bet-lebaot a Šaruchen - třináct měst i s osadami.
7. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s osadami,
8. a také všechny osady okolo těchto měst až po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení Šimeon pro jejich rody.
9. Synové Šimeonovi dostali dědictví z Judova podílu, protože území Judových synů pro ně bylo příliš velké. Synové Šimeonovi proto obdrželi dědictví uvnitř jejich území.
10. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice jejich dědictví sahá k Saridu.
11. Směrem na západ postupuje k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahuje k potoku naproti Jokneamu.
12. Směrem na východ vede od Saridu zpět k pomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji.
13. Odtud pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonu a stáčí se k Neji.
14. Kolem ní se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu, až dosáhne údolí Jiftach-el.
15. Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami.
16. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady.
17. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody.
18. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem,
19. Chafaraim, Šion, Anacharat,
20. Rabit, Kišjon, Ebec,
21. Remet, En-ganim, En-chadu a Bet-pacec.
22. Hranice se dotýká Tábora a vede podél Šachecimy a Bet-šemeše, než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami.
23. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady.
24. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody.
25. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten, Achšaf,
26. Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat,
27. potom se obrací na východ k Bet-dagonu, dotýká se území Zabulonova a údolí Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu,
28. Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně a až k Velkému Sidonu.
29. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, až dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu.
30. Patří sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami.
31. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady.
32. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody:
33. Jejich hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu.
34. Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu.
35. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret,
36. Adama, Ráma, Chacor,
37. Kedeš, Edrei, En-chacor,
38. Jiron, Migdal-el, Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct měst s osadami.
39. To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady.
40. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody.
41. Do hranic jejich dědictví patří: Corea, Eštaol, Ir-šemeš,
42. Šaalabin, Ajalon, Jitla,
43. Elon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibeton, Baalat,
45. Jehud, Bene-berak, Gat-rimon,
46. Me-jarkon a Rakon s územím naproti Jafě.
47. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili se v něm. Na počest svého praotce Dana pak Lešem přejmenovali na Dan.
48. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady.
49. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu.
50. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm.
51. Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo rozdělování země.

  Joshua (19/24)