Joshua (15/24)  

1. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu až k edomské hranici, až k poušti Cin úplně na jihu:
2. Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře,
3. vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce
4. a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, až dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hranice.
5. Východní hranici tvoří Mrtvé moře až po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře,
6. odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana.
7. Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, až dosáhne k En-rogelu.
8. Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim.
9. Od vrcholu té hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim).
10. Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou.
11. Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři.
12. Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů.
13. Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových - Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.)
14. Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy,
15. a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer).
16. Káleb tehdy řekl: "Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu."
17. Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu.
18. Jednou za ním přišla a nabádala ho, ať jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se jí zeptal: "Co bys ráda?"
19. "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou." A tak jí dal studánky - Horní i Dolní Gulot.
20. Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody:
21. V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur,
22. Kina, Dimona, Adada,
23. Kedeš, Chacor, Jitnan,
24. Zif, Telem, Bealot,
25. Chacor-chadata, Keriot-checron (což je Chacor),
26. Amam, Šema, Molada,
27. Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet,
28. Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia,
29. Baala, Ijim, Ecem,
30. Eltolad, Kesil, Chorma,
31. Ciklag, Madmana, Sansana,
32. Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami.
33. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna,
34. Zanoach, En-ganim, Tapuach, Enam,
35. Jarmut, Adulam, Socho, Azeka,
36. Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct měst s osadami.
37. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád,
38. Dilhan, Micpe, Jokteel,
39. Lachiš, Bockat, Eglon,
40. Kabon, Lachmas, Kitliš,
41. Gederot, Bet-dagon, Naama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadami.
42. Dále: Libna, Eter, Ašan,
43. Jiftach, Ašna, Neciv,
44. Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadami.
45. Dále Ekron, jeho vesnice a osady,
46. na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami,
47. také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami až k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře.
48. Na horách: Šamir, Jatir, Socho,
49. Dana, Kiriat-sana (což je Debir),
50. Anav, Eštemo, Anim,
51. Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami.
52. Dále: Arab, Duma, Ešean,
53. Janim, Bet-tapuach, Afeka,
54. Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami.
55. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta,
56. Jizreel, Jokdeam, Zanoach,
57. Kajin, Gibea a Timna - celkem deset měst s osadami.
58. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor,
59. Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami.
60. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami.
61. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka,
62. Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest měst s osadami.
63. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až dodnes.

  Joshua (15/24)