Joshua (13/24)  

1. Jozue byl už stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit.
2. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců
3. od řeky Šichor před Egyptem až k severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských států: Gaza, Ašdod, Aškelon, Gat a Ekron. Dále území Avijců
4. na jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary až po Afek u emorejské hranice.
5. Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon až k Lebo-chamátu.
6. Všechny obyvatele hor, od Libanonu až k Misrefot-majim, všechny Sidonce já sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal.
7. Proto teď rozděl tuto zemi jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova."
8. Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi už své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území:
9. Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu až k Dibonu.
10. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, až k hranicím Amonců.
11. Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan až po Salchu,
12. totiž celé bášanské království Oga, který patřil k přeživším Refajcům a vládl v Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal.
13. Gešurské a Maachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele až dodnes.
14. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl.
15. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody:
16. Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby,
17. Chešbon i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon,
18. Jahca, Kedemot, Mefaat,
19. Kiriatajim, Sibma, Ceret-šachar na kopci v údolí,
20. Bet-peor, úbočí Pisgy a Bet-ješimot
21. - všechna města té náhorní roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy vazaly Eviho, Rekema, Cura, Chura a Revu, kteří v té zemi bydlili.
22. Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova.
23. Hranici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady.
24. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody:
25. Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země Amonců až k Aroeru naproti Rabě,
26. dále od Chešbonu až k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim až k pomezí Debiru;
27. v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh Jordánu až k okraji Galilejského jezera).
28. To je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady.
29. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro jejich rody:
30. Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu;
31. dále polovina Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů.
32. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti Jerichu.
33. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izraele, jak jim pověděl.

  Joshua (13/24)