Joshua (12/24)  

1. Toto jsou králové té země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon až k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava:
2. Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu až k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců;
3. dále pláň Arava až k východnímu okraji Galilejského jezera a také až k východnímu okraji Aravského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu a na jih až pod úbočí Pisgy.
4. Dále bášanský král Og z přežívajících Refajců. Ten sídlil v Aštarotu a v Edrei
5. a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan až po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem Chešbonu.
6. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova.
7. A toto jsou králové té země, které pobil Jozue se syny Izraele na západním břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí až k hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví podle jejich podílů
8. v podhůří, na pláni Arava i na východních srázech, v poušti i v Negevu - v zemi Chetejců, Emorejců, Kananejců, Perizejců, Hivejců a Jebusejců:
9. Král Jericha jeden, král Aje u Bet-elu jeden,
10. král Jeruzaléma jeden, král Hebronu jeden,
11. král Jarmutu jeden, král Lachiše jeden,
12. král Eglonu jeden, král Gezeru jeden,
13. král Debiru jeden, král Gederu jeden,
14. král Chormy jeden, král Aradu jeden,
15. král Libny jeden, král Adulamu jeden,
16. král Makedy jeden, král Bet-elu jeden,
17. král Tapuachu jeden, král Cheferu jeden,
18. král Afeku jeden, král Šáronu jeden,
19. král Madonu jeden, král Chacoru jeden,
20. král Šimron-meronu jeden, král Achšafu jeden,
21. král Taanachu jeden, král Megida jeden,
22. král Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden,
23. král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden,
24. král Tirsy jeden, celkem jedenatřicet králů.

  Joshua (12/24)