John (8/21)  

1. ale Ježíš odešel na Olivetskou horu.
2. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je.
3. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed
4. se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila.
5. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"
6. Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.
7. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem."
8. A opět se sklonil a psal po zemi.
9. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed.
10. Ježíš se zvedl a zeptal se jí: "Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?"
11. "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani já tě neodsuzuji," řekl jí Ježíš. "Jdi a už nehřeš."
12. Ježíš k nim pak znovu promluvil: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."
13. Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé svědectví neplatí."
14. Ježíš jim odpověděl: "Ačkoli svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu.
15. Vy soudíte tělesně, já nesoudím nikoho.
16. A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který mě poslal.
17. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.
18. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který mě poslal."
19. Říkali mu tedy: "Kde je ten tvůj otec?" Ježíš odpověděl: "Neznáte mě ani mého Otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce."
20. Tato slova říkal u pokladnice, když učil v chrámě, ale nikdo ho nezatkl, neboť jeho chvíle ještě nepřišla.
21. Ježíš k nim znovu promluvil: "Já odcházím. Budete mě hledat, dokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete."
22. Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?"
23. Odpověděl jim: "Vy jste zdola, já jsem shora. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.
24. Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že ‚já jsem,' zemřete ve svých hříších."
25. "A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to už od začátku," odpověděl jim Ježíš.
26. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který mě poslal, je ovšem pravdomluvný a já říkám světu, co jsem slyšel od něj."
27. Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci.
28. Proto jim Ježíš řekl: "Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak mě naučil Otec.
29. Ten, který mě poslal, je se mnou. On mě nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se mu líbí."
30. A při těch slovech v něj mnozí uvěřili.
31. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky.
32. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."
33. "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?"
34. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.
35. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn.
36. Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.
37. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo.
38. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce."
39. "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky.
40. Vy mě ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal.
41. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se nenarodili ze smilstva," odpověděli. "Máme jednoho Otce, Boha!"
42. Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal.
43. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet!
44. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.
45. Ale protože já říkám pravdu, nevěříte mi.
46. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A když říkám pravdu, proč mi nevěříte?
47. Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha."
48. Židé mu odpověděli: "Neříkáme správně, že jsi posedlý Samaritán?"
49. "Nejsem posedlý," odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte.
50. Já však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a soudí.
51. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt."
52. "Teď víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová mé slovo, navěky nezakusí smrt.'
53. Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe děláš?"
54. Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem,
55. ale neznáte ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo.
56. Abraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se."
57. "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé.
58. Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem."
59. Tehdy vzali kamení a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám.

  John (8/21)