John (5/21)  

1. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma.
2. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník hebrejsky zvaný Bethesda, u něhož je pět sloupořadí.
3. [4] Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých.
4. - - -
5. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už třicet osm let.
6. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho.
7. "Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo mě předstihne."
8. "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš.
9. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota.
10. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!"
11. On jim však odpověděl: "Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'"
12. "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho.
13. To ovšem ten uzdravený nevěděl; Ježíš se totiž vmísil do okolního davu.
14. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven. Už nehřeš, ať se ti nepřihodí něco horšího."
15. Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš.
16. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu.
17. Ježíš jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já."
18. A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.
19. Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.
20. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli.
21. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce.
22. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu,
23. aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.
24. Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
25. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.
26. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě,
27. a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka.
28. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas
29. a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.
30. Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.
31. Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé.
32. Svědčí však o mně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé.
33. Poslali jste k Janovi a ten vydal svědectví pravdě.
34. Já ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu.
35. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas.
36. Mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že mě poslal Otec.
37. A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář.
38. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal.
39. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně.
40. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život.
41. Nepřijímám chválu od lidí,
42. ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku.
43. Já jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete.
44. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od samotného Boha, nehledáte.
45. Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte.
46. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.
47. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?"

  John (5/21)